AVAILABLE POSITIONS

Pastry Application Advisor
Location: HO CHI MINH
Job tags: Application, Bakery, F&B, Pastry
Number of positions: 1
Posted 25/02/2024
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang