AVAILABLE POSITIONS

Event Executive
Location: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Job tags: Communication, Event, Marketing
Number of positions: 01
Posted 08/01/2024
DETAIL
Sales Admin
Location: Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien ward, District 2, HCMC
Job tags: documents, sales admin, sales support
Number of positions: 01
Posted 22/12/2023
DETAIL
Export Sales Specialist
Location: Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien ward, district 2, HCM
Job tags: Export, International Sales, Sales
Number of positions: 01
Posted 22/12/2023
DETAIL
Social Media & Content Manager
Location: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Job tags: Content, manager, Marketing, social media
Number of positions: 01
Posted 12/12/2023
DETAIL
Social & Content Executive
Location: Floor 9, Phu Nu Building, 20 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, Dist.2, HCMC, Vietnam
Job tags: Content, Marketing, social media
Number of positions: 01
Posted 12/12/2023
DETAIL
Distribution Sales Representative
Location: Phụ Nữ Building, 20 Nguyen Dang Giai street, Thao Dien ward, district 2, HCM
Job tags: Bakery, F&B, Food Service, Sales
Number of positions: 01
Posted 29/11/2023
DETAIL
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201518548 cấp ngày 07/03/2016 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang